Nový světový finanční systém a agenda GESARA/NESARA se blíží – 4.část

21.05.2022

Nový světový finanční systém a agenda GESARA NESARA se blíží

Jaroslav Tichý

20.5.2022

2. díl - NESARA

Část 2 - agenda a zákon NESARA v USA, jeho obsah a další osud

1. Historie vzniku agendy NESARA pokračuje

1991 - Na základě výpočtu náhrad škody došli právníci k závěru, že průměrná výše nároku na náhradu škody připadající na každého z poškozených činí USD 20 mil. Za situace, kdy celkový počet nároků jednotlivých poškozených dosáhl čísla 336 tis., celková výše nároku vzneseného vůči americké federální vládě by činila cca 6,7 bil. dolarů.

Nejvyšší soud USA proto:

 • vydal na tento případ příkaz mlčenlivosti;
 • odstranil veškeré informace o něm z Federálního registru a
 • všechny záznamy o případu uložil do spisů u Nejvyššího soudu.

Vyrovnání bylo dohodnuto mimosoudně, rozhodnutí zapečetěno a případ uzavřen s tím, že žadatelé nesmějí sdílet soudní dokumenty o případu sdělovacím prostředkům, mohou však o soudním řízení informovat ostatní. To je i důvod, proč tento případ nevešel v obecnou známost a zapadl.

Roy Schwasinger nicméně před senátním výborem:

 • předložil důkazy o trestné činnosti bank a vlád;
 • informoval o učiněných zjištěních o tom, jak je korporace Spojených států spojena se zřízením Nového světového řádu (NWO), který by přinesl světu fašistickou celosvětovou vládu ovládanou mezinárodními bankéři.

1992 - Byla proto vytvořena pracovní skupina složená z více než 300 amerických armádních důstojníků v důchodu a z 35 aktivních armádních důstojníků, kteří podporovali silně ústavní právo. Tato pracovní skupina byla zodpovědná za vyšetřování úředníků vlády a Kongresu, soudců a Federálního rezervního fondu. V jejím čele stanuli:

 • Náčelník námořních operací, admirál Jeremy Boorda
 • generál David McCloud
 • bývalý ředitel Central Intelligence (CIA), William Colby

Postupně odhalili běžnou praxi úplatkářství a vydírání, jež byly páchány jak senátory, tak i soudci, přičemž tato trestná činnost byla tak rozšířená, že pouze 2 z celkem 535 členů Kongresu byli shledáni čestnými. Ještě důležitějším krokem však bylo to, že provedli po letech vůbec první audit Federálního rezervního systému.

Federální rezervní systém byl zvyklý dávat rozkazy politikům a s možným auditem vůbec nepočítal. Jeho funkcionáři se proto auditu bránili, a to až do okamžiku, kdy byli informováni o tom, že v případě nutnosti bude u nich provedena ozbrojená razie. Pak s auditem a šetřením souhlasili.

Po přezkoumání účetních podkladů, účtů a spisů Federálního rezervního systému našli důstojníci na účtech 800 bilionů dolarů, které měly být použity na splacení státního dluhu. Dále zjistili, že většina států ve skutečnosti dlužila Spojeným státům peníze, namísto toho, aby tomu bylo naopak (jak bylo do té doby vykazováno).

Skryté biliony byly proto zabaveny a převedeny na bankovní účty u evropských bank, čímž se vytvořily obrovské zdroje k zaplacení hromadných žalob zemědělců. Později se měla zbývající podstatná část těchto finančních zdrojů stát základem programů prosperity.

I přes tato opatření tehdejší prezident George H.W.Bush a Ilumináti pokračovali v práci na realizaci svých plánů na globální zotročení lidstva, tj. na projektu NWO.

srpen 1992 - v tomto měsíci byl prezident Bush postaven před vojenské důstojníky. Ti ho požádali, aby podepsal dohodu, že vrátí Spojené státy do režimu ústavního práva. Současně mu nařídili, aby už nepoužíval termín Nový světový řád (NWO).

Bush předstíral ochotu ke spolupráci, nicméně nadále potají pracoval na uskutečnění plánu NWO.

25.12.1992 - Prezident Bush st.proto podepsal uvedeného dne nařízení, které by na dobu neurčitou uzavřelo všechny banky, což by vzápětí Bushovi umožnilo vyhlásit stanné právo. Tím hodlal vyvolat chaos, kterého chtěl Bush vzápětí využít k zavedení nové ústavy umožňující udržet všechny stávající funkcionáře ve funkcích po dobu 25 let a odstranit právo volit nové úředníky.

V reakci na tento krok armáda zasáhla a zabránila Bushovi v realizaci tohoto nařízení.

1993 - členové Nejvyššího soudu, někteří členové kongresu a zástupci vlády tehdy nového prezidenta Clintona (od 20.11993) se setkali s vysoce postavenými důstojníky americké armády, kteří požadovali návrat k ústavnímu právu, reformy bankovního systému a finanční odškodnění.

Dohodli se společně na vytvoření postupu pro podávání žádostí na odškodnění farmářů s tím, že:

 • právníci se mohou setkávat s farmáři po celé zemi, mohou jim poskytovat pomoc při přípravě a podání žádosti o odškodnění a informovat je o průběhu soudního řízení;
 • mohou být požadována následující odškodnění: za veškeré zaplacené úroky z půjček poskytnutých finanční institucí, za zabavený majetek, za právní a soudní poplatky, za daně, zástavní práva zřízená Finančním úřadem, daně z nemovitosti a vlastnictví, za duševní a emoční stres způsobený ztrátou majetku, za nemoc nastalou v souvislosti se stresem, za související následky (sebevražda, rozvod apod.), za újmy z titulu soudních příkazů, uvěznění či probace.

Během prvního Clintonova období ve funkci prezidenta americká armáda odložila mnoho jeho federálních jmenování federálních úředníků do funkcí v případech, že nebylo jisté, zda navrhovaní funkcionáři pomohou obnovit ústavní zákony. Jedním z nich, kteří slíbili tak učinit a provést příslušné změny byla nastupující ministryně spravedlnosti Janet Reno.

1993 - V souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 3.6.1993 Janet Reno nařídila jednotkám Delta Force a Navy Seals, aby ze Švýcarska, Anglie a Izraele získaly zpět biliony dolarů zlata ukradené Federálním rezervním systémem ze strategických zlatých rezerv.

Uvedené země při razii spolupracovaly, neboť:

 • těmto zemím bylo slíbeno, že jejich dluhy vůči Spojeným státům budou zrušeny a
 • lidé, kteří ukradli peníze ze Spojených států, ukradli rovněž peníze jejich národů.

Zlaté a stříbrné cihly převezené z uvedených zemí zpět do Spojených států byly uloženy v komplexu Norad v Colorado Springs a v dalších čtyřech bezpečných úložištích a měly být použity ke krytí nové měny USA.

Představitele tehdejší americké administrativy to natolik rozzuřilo, že tento čin stál Janet Reno život. Její klon byl pak řízen do té míry, že je zodpovědný za krytí různých skandálů manželů Clintonových.

Podobný osud měl i tajemník Ministerstva financí USA Robert Rubin.

Po zbytek svých funkčních období pak oba dostávali platy od MMF jako zahraniční agenti (tedy nikoliv již od ministerstva v gesci americké vlády).

I přes tyto problémy právní tým pokračoval ve svém boji, který překročil svůj počáteční rámec a rozsah, a to v návaznosti na zjištění různých nepravostí, kterých se přitom dobral. Dařilo se mu ale zabránit ještě většímu zabíjení a propuknutí velké revoluce. Po roce 1993 byl název procesu podávání farmářských nároků změněn na tzv. Bankovní nároky.

1994 - Clintonova vláda ale následně torpedovala tuto dohodu tím, že vznesla požadavek, aby farmáři používali k uplatnění svých nároků specifický formulář navržený vládou. Ten ovšem ukládal zaplacení správního poplatku v částce 300 dolarů za každý nárok. To nakonec vedlo k zatčení vedoucích právního týmu vč. Roye Schwasingera, neboť vláda se obávala toho, co by řekli při soudním procesu v Michiganu ohledně skutečnosti, že vláda podnikla další kroky k zatajení skutečné povahy a rozsahu celého případu.

Zaměstnanci okresního soudu nesměli v průběhu soudního řízení pracovat po většinu týdne (po-čt), objekt soudu a okolí byly pod dohledem agentů FBI, aby se zabránilo informovanosti občanů i médií o tom, co se děje.

Docházelo k obtěžování a k provádění různých odvetných opatření ze strany vlády a k jejich stupňování, mnoho nepohodlných osob bylo posláno do vězení, kde mnozí z nich "náhle zemřeli".

Mezi nimi i čtyřhvězdičkový generál armády, který byl součástí skupiny důstojníků a politiků spolupracujících s R. Schwasingerem na celé kauze a který v ní získal právní titul na hromadné pohledávky farmářů vůči Spojeným státům, s.r.o.. A to i přesto, že byl chráněn vojenským personálem. Dle dostupných zpráv byl později nahrazen klonem a použit k odvedení pozornosti a k zabránění v podávání dalších nároků.

1996 - Ačkoliv Nejvyšší soud Spojených států v letech 1993-1996 požadoval, aby občané podávali "bankovní nároky" k získání náhrady škody od Ministerstva financí USA, byl v r. 1996 tento proces zastaven. Nejvyšší soud USA během této doby pověřil jednoho či několik soudců, aby sledovali vývoj rozhodnutí a zejména provádění odškodnění dotyčných osob. Získali přitom pomoc odborníků z potřebných oborů činnosti (ekonomiky, měnových systémů, bankovnictví, ústavního práva, vládní správy, obecného práva a některých dalších). Tito soudci spolu s tisíci lidmi po celém světě tak vytvořili po celém světě podpůrné skupiny známé pod názvem "Bílí rytíři"1.

1Pojem Bílý rytíř pochází z oblasti byznysu. Jedná se o bohatého člověka, který zachrání zranitelnou společnost před převzetím nepřátelskou společností.

Pět soudců amerického Nejvyššího soudu tak strávilo řadu let jednáním o způsobu, jakým by měly potřebné reformy proběhnout. Nakonec došli k určité dohodě s vládou USA, s majiteli Federální rezervní banky, MMF, Světovou bankou a mnoha dalšími, neboť celý případ měl mezinárodní přesah a potřebné reformy by měly dopad na celý svět.

Tyto reformy navrhovaly, aby:

 • americké Ministerstvo financí pohltilo Federální rezervní systém;
 • podvodné praktiky bank byly zastaveny a
 • bylo vyplaceno odškodné za újmy způsobené v minulosti.

1998 - Američtí generálové a vysocí armádní důstojníci, kteří se podíleli na dlouhodobě trvající akci původně směřované k odškodnění amerických farmářů, jež se postupně rozrostla o další zjištění praktik panujících u amerických finančních institucí, úřadů, soudů (korupce, vydírání, zastrašování, likvidace odpůrců apod.), došli nakonec k poznání, že ani soudci amerického Nejvyššího soudu nemají zájem na zavádění sjednaných dohod. (Ponechávám přitom k úvaze každého, zda k tomu měli vůbec reálnou možnost, neboť výkonná moc /tedy donucovací složka/ jim nepodléhala). Generálové nakonec dospěli k závěru, že je třeba vymahatelnost takový úmluv posílit, přičemž jedinou možnou cestou spatřovali ve vytvoření příslušného zákona obsahujícího základní body sjednané úmluvy a navržených reforem a jeho schválení Kongresem Spojených států.

1999 - V tomto roce byl předložen americkému Kongresu návrh příslušného (75-ti stránkového) zákona pod názvem National Economic Security And Reforming Act (tj. Zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformě), ve zkratce NESARA, jehož autorem byl Dr. Harvey Francis Barnard (navrhující krom toho Kongresu i modely měnové reformy. Bohužel neúspěšně). Návrh zákona NESARA pak ležel v Kongresu téměř rok, aniž by byl patrný náznak snahy o jeho projednání.

2000 - 3.3.2000 večer byla 15 členům amerického Kongresu, kteří podporovali zákon NESARA, doručena od Navy SEAL a Delta Force písemná výzva ke shromáždění usnášení schopného počtu členů. Dotyční byli okamžitě dopraveni pod ochranou sil obou zmíněných speciálních jednotek do příslušných komor Kongresu (sněmovna a senát), kde odhlasovali přijetí zákona NESARA.

Důležité je přitom vědět, že se jednalo o jediných 15 členů Kongresu, kteří byli oprávněni zastávat své funkce v souladu s původním 13. dodatkem americké Ústavy2.

2000 - 10.10.2000 - Na rozkaz amerických generálů vpadly do Bílého domu jednotky Naval SEAL a Delta Force a pod pohrůžkou střelby donutily tehdejšího prezidenta Clintona (některé informace hovoří, že šlo o jeho klon) k podpisu zákona NESARA, který tento prezident nechtěl podepsat.

Korporátní vláda, bývalý prezident Bush st., představitelé bankovního velkokapitálu, jakož i mocná investiční skupina Carlyle se stavěli proti navrhovaným reformám i samotnému zákonu NESARA od samého počátku.

2 Jedná se o dodatek k Ústavě, který zakazoval vykonávat veřejné funkce každému, kdo byl spjat s anglickou korunou. Jeho kopie byly zničeny britskými vojáky ve 2. americké válce za nezávislost (britsko-americká válka 1812-1815).

2001 - V uvedeném roce došlo k následujícím významným událostem:

 • 9.9.2001 - nařídili soudci Nejvyššího soudu 107. zasedání Kongresu, aby přijal rozhodnutí o schválení zákona NESARA.
 • 10.9.2001 - přichází George H.W. Bush st. do Bílého domu, kde sedí ve funkci prezidenta již jeho syn George W. Bush ml., aby mu předal instrukce, jak zablokovat realizaci tohoto nařízení.
 • 11.09.2001- v 10.00 hod. měl Alan Greenspan (v čele guvernérů FEDu) veřejně vyhlásit 1. etapu realizace zákona NESARA (nový bankovní systém americké státní pokladny, odpuštění dluhů všem občanům USA a zrušení Finančního úřadu /IRS/).

Namísto toho:

v 9.00 hod. - nařídil Bush st. demolici staveb Dvojčat Světového obchodního centra, aby zabránil bankovním počítačům v 1. a 2. patře v severní věži v zahájení nového mezinárodního bankovního systému USA. V Pentagonu byla současně zasažena místa, kde se nacházelo nové Námořní velitelské centrum "Bílých rytířů", kteří koordinovali akci celonárodního zavedení zákona NESARA. Na některých videích z té doby je ve zpomalených záběrech jasně viditelný útok raketou, nikoliv tedy letadlem.

Výbušniny byly do obou výškových budov WTC propašovány a nainstalovány dělníky, stavby byly dálkově odpáleny z 3. budovy WTC č. 7.

Odstřelena byla bezprostředně poté i třetí budova Světového obchodního centra č. 7, kde mělo být podle některých informací uskladněno zlato ke krytí nové americké měny. Roztavené zlato se však nenalezlo, podle některých pozdějších informací bylo odtud před výbuchem ukradeno a přemístěno na Ukrajinu. Informace ohledně uskladněného a před výbuchem ukradeného zlata však kromě stručné zprávy proběhlé v alternativním tisku nemá dosud oficiální potvrzení. Je proto třeba k ní zatím přistupovat rezervovaně a vyčkat na další zprávy.

George H.W. Bush st. tak pohřbil naděje na navrácení vlády lidu.

Za spolupachatele byli později označeni tehdejší viceprezident Dick Cheney a Donald Rumfsfeld. Oficiální odhalení pravdy ohledně kauzy "útoku na Dvojčata", kdy byly demolovány celkem 3 budovy Světového obchodního centra WTC lze očekávat až v souvislosti s porážkou Deep state.

Podrobnosti o činnosti Kongresu v této věci, stejně tak i o americkém zákonu NESARA a číslo spisu byly z důvodu utajení zapečetěny a přepracovány v oficiálním registru Kongresu.

Neexistují tudíž žádné veřejně přístupné záznamy o činnosti Kongresu v této věci, a pokud nedojde k jejich zveřejnění, nelze se dostat k podrobnějším upřesňujícím údajům ohledně tohoto zákona.

Vyhlášením by se zákon NESARA stal "zákonem země", nikdo ho ale nechtěl prosadit.

Důvodem bylo to, že zákon vyžadoval fyzické a trvalé odstranění všech, kteří se chovali zrádně v jejich vládních pozicích v rozporu s platnou Ústavou Spojených států.

Ti, kteří úmyslně jednali v rozporu s americkou ústavou, se tak dopustili vlastizrady.

S cílem skrýt zákon NESARA před veřejností a zabránit jejímu prosazování, Nejvyšší soud Spojených států vydal příkaz k mlčenlivosti všem veřejným činitelům, armádě Spojených států, zaměstnancům vymáhajícím právo, bankéřům, právníkům a soudcům, médiím a jiným osobám, které věděly o NESARA. Tedy komukoliv, kdo by mohl poskytovat o ní informace veřejnosti. Celá záležitost šla tak daleko, že členové Kongresu dostali nařízeno "popírat" existenci NESARY, jinak budou čelit obvinění z vlastizrady, které se trestá smrtí. Někteří členové Kongresu byli obviněni z "obstrukcí" a bylo jim vyhrožováno obviněním z velezrady. Došlo i k letecké "nehodě" člena Kongresu (senátora za Minnesotu Paula Wellstona) s celou jeho rodinou, který tohoto nařízení neuposlechl.

Krom zastrašování byly a jsou běžně uplatňovány metody uplácení. Úplatky jsou běžně nabízeny vládním a vojenským funkcionářům mocnou elitou - tajnou vládou, jinak též označovanou jako Deep state.

Všichni členové Kongresu proto tvrdí, že NESARA schvalovacím řízením neprošla.

Kdyby se američtí občané dověděli o existenci tohoto zákona, domáhali by se jeho vynucení a aplikace v praxi.

S cílem odvést pozornost amerických občanů jiným směrem byla za pachatele útoku na Dvojčata označena Al-Kajdá (organizovaná, financovaná a vyzbrojovaná tajně právě vládou USA), byl zahájen vojenský útok USA na Afghánistán, kde tato organizace měla svoji základnu, a doma byl vyhlášen zákon Patriot Act (údajně jako antiteroristický zákon, v praxi však k potírání případného prozrazení celé kauzy). Vytvářel totiž v USA spolu s mimořádným stavem podmínky pro udělování trestu smrti za vlastizradu, pod kterou spadalo právě i prozrazení skutečností ohledně zákona NESARA.

Plán skrýt zákon NESARA před veřejností se po určitou dobu dařil, postupně se však dostávaly o něm na veřejnost zprávy.

S cílem vyhnout se jakýmkoliv veřejným krokům na prosazení zákona NESARA, byl vytvořen plán B. Ten spočíval v oklamání lidí podvodem s cílem oddálit jeho prosazení navždy. Za tímto účelem byla NESARA zapojená do fiktivních právních postupů a soudních příkazů Nejvyššího soudu USA a Mezinárodního soudního dvora. Tuto podvodnou hru bylo možné hrát po dobu neurčitou a tak dostat tento zákon "ze hry" natrvalo.

2. Obsah amerického zákona NESARA a jeho další osud

Americký zákon NESARA sestává (po svém rozšíření) celkem z 20 bodů, jak následuje:

 • ruší se všechny kreditní karty, hypotéky a jiné bankovní dluhy z důvodu nelegálního bankovnictví a vládních aktivit. Mnohdy je to označováno jako "jubileum" či úplné odpuštění dluhu;
 • zrušují se v USA federální daně z příjmu, potraviny a léky nebudou zdaňované stejně jako již používané zboží při dalším prodeji (např. staré domy);
 • ruší se Interní inkasní služba (IRS), přičemž její zaměstnanci budou přesunuti do oblasti výběru daní z obratu amerického ministerstva financí;
 • obnovuje ústavní právo pro všechny soudy a právní věci v Republice spojených států. Rekvalifikuje všechny soudce a obhájce podle ústavního práva.
 • z důvodu nepřetržitých protiústavních akcí odvolává z pozic všechny agenty černé Kabaly a úředníky administrativy i všechny členy Kongresu USA;
 • zajistí nové prezidentské a kongresové volby do 120 dní od vyhlášení GESARA. Umožní nové Americké republice dočasně řídit záležitosti této země do doby, dokud nebudou možné spravedlivé a zákonné volby;
 • zabrání nelegálnímu vyplňování hlasovacích lístků nebo podvodným volebním aktivitám zájmových skupin;
 • eliminuje všechny "výjimečné stavy", čímž vyhlašuje mír pro každou zemi, která dodržuje program GESARA;
 • umožňuje nové republice fyzické odstranit nebo vyloučit všechny překážky bránící zákonu GESARA;
 • zastavuje všechny agresivní vojenské akce vlády USA na celém světě. Nutní americkou armádu, aby okamžitě stáhla vojska z území všech suverénních států, které je už ochotně nepřijímají k pobytu na svém území (vč. Iráku, Sýrie, Afghánistánu, Filipín atd.);
 • iniciuje nový systém amerických státních bank v souladu s ústavním zákonem;
 • vytváří novou duhovou měnu Ministerstva financí USA krytou zlatem, stříbrem, platinou a drahými kovy, čímž končí bankrot iniciovaný Franklinem Rooseveltem v roce 1933;
 • eliminuje Federální rezervní systém. Po dobu přechodného období bude Federální rezervní systém moci jeden rok působit vedle státní pokladny USA, aby se z nabídky peněz odstranily všechny bankovky Federálního rezervního systému;
 • obnova finančního soukromí;
 • zavádí mír na celém světě;
 • uvolňuje bezprecedentní prostředky na prosperitu v rámci "programu přerozdělování bohatství" pro každého jednotlivce na Zemi, jakož i obrovských sum peněz na humanitární účely po celé planetě. To znamená, že každý člověk by se mohl stát okamžitě multimilionářem bez jakýchkoliv dluhů. Je to v souladu s globálním resetem a přeceněním měny (GCR-RV);
 • umožní uvolnění více než 6.000 patentů potlačených technologií, které jsou veřejnosti zamlčované pod záminkou národní bezpečnosti, vč. bezplatných energetických zařízení, antigravitačních mechanismů a strojů na léčení zvukem;
 • eliminuje všechny současné i budoucí jaderné zbraně na planetě Zemi;
 • zvyšuje výhody pro starší občany a děti;
 • zakazuje prodej amerických záznamů o rodném listu jako dluhopisů na movitý majetek ze strany amerického ministerstva dopravy.

S těmito podmínkami podepsal prezident Clinton, jak již bylo vzpomínáno, zákon NESARA dne 10. října 2020.

I přes to s ohledem na následující události NESARA ležela v trezoru Kongresu po dlouhou dobu bez praktické aplikace.

Důvody k tomu vedoucí jsou především tyto:

1. Zamýšlená reforma si vyžadovala obrovské změny, které nebylo možné v danou dobu prosadit, neboť tyto změny:

a) byly náročné svým rozsahem a charakterem;

b) měly výrazný mezinárodní přesah. Již při sestavování návrhu zákona NESARA bylo pamatováno na nutnost sestavení podobného zákona platného na mezistátní úrovni;

2. Reforma byla v naprostém rozporu s plány na vybudování NWO.

3. Reforma požadovala i přísné potrestání všech, kteří se v ní provinili (ať již krádeží či podvodem, tak korupcí, příp. vraždou, zneužitím pravomoci, postupem v rozporu s americkou ústavou atd. Tito viníci často seděli na důležitých místech americké státní administrativy, justice, v Kongresu, ve vedení bank či koncernů a tvořili součást Deep State (čili Hlubokého státu).

Všem přímo zapojeným osobám byl proto uložen přísný příkaz mlčení s tím, že záznamy soudních případů zůstanou zapečetěny až do doby, kdy bude dosaženo provedení reforem. Každý, kdo byl přímo zapojen, podepsal dohodu o zachování tajnosti tohoto procesu amerického Nejvyššího soudu o provádění požadovaných reforem nebo by čelil obvinění ze zrady, které je trestáno smrtí.

Zákon NESARA vyžaduje, aby alespoň jednou ročně došlo k pokusu o jeho zveřejnění.

To se průběžně děje tak, aby byl tento zákon i nadále udržován ve hře za účelem jeho možného pozdějšího oficiálního vyhlášení.

O dalším vývoji v celé záležitosti bude pojednávat pokračování této série, a to v pořadí již 5. článkem.

Náš Web a odkaz na kolegy ze SK.