Pojďme tvořit lepší svět!

26.12.2023

Jaroslav Tichý

Stále větší část lidstva postupně zjišťuje, že jeho životní podmínky se zhoršují, že se děje ve světě "něco špatně". Často ale lidé nerozumí procesům probíhajícím kolem nich, zabývají se jen popisem či stížnostmi ohledně následků něčeho, co neumějí definovat. Neznají příčiny, neznají skutečné viníky tohoto negativního vývoje na naší planetě. A neznají ani cíle nastavené entitami v zákulisí, kam toto vše směřuje a proč. Lidé proto protestují vesměs jen proti těm, kteří jsou jim na očích, tedy proti svým vládám. Nechápou či nevědí, že existuje kromě národního řízení též řízení nadnárodní a nad ním ještě řízení na úrovni globální. Nechápou, že mnohé státy o své národní řízení již dávno přišly. Čest výjimkám, jako je Maďarsko, v našem sousedství se nyní nově snaží o totéž Slovensko.

Je ale třeba pochopit, že oba státy (stejně jako ten náš) jsou členy Evropské unie, mezinárodní organizace, která je nástrojem globálního řízení. A právě to ordinuje členským zemím EU (a nejen jim) "medicínu" globalistů směřující k likvidaci těchto států, k okradení a fyzické likvidaci většiny jejích obyvatelstva. Nakonec WEF, Bilderberg či přímo Klaus Schwab o tom hovoří a píší již zcela nepokrytě, byť to často probíhá pod vymyšlenými záminkami (boj proti oteplování planety – viz emisní povolenky pro evropské průmyslové podniky, na kterých ale nejvíce vydělávají americké penzijní fondy, zatímco přispívají k deindustrializaci Evropy či očkování proti Covidu, jehož cílem je depopulace, elektromobily a 15-ti min. města k omezování mobility lidí atd.).

Jak z toho? 

Je skutečností, že lidstvo je ohroženo, neboť:

 • v plánech globalistů je zachovat z cca 8 mld. obyvatel na Zemi jen oněch 500 mil., (viz nápis na Georgijských sloupech), když i ta dříve propagovaná "zlatá miliarda" se nakonec globalistům zdála být příliš velká. Nově je prý i těch 500 mil. příliš, část z nich by zbytečně "užírala" a stravovala z majetku globalistům, kterým prý patří vše na planetě;
 • lidstvo má být ještě předtím zbaveno veškerého majetku, aby se o nic nemuselo starat a bylo "šťastné";
 • zlikvidováno má být malé a střední podnikání, zůstanou jen vybrané koncerny (korporátní fašismus se vrací). Tomu budou odpovídat i metody ovládání zbytku lidstva (toho, které přežije smršť očkování a které bude již geneticky pozměněné. Otázkou je, jaká má být cílová podoba těchto dříve lidí) a v čí prospěch to je;
 • budou přerozděleny zdroje, bude jedna světová armáda, jedna policie, štáb úředníků, jedno náboženství, jedna měna, a to digitální a ničím nekrytá, lidé budou mít své účty u světové centrální banky, která je bude omezovat, blokovat jim podle potřeby používání jejich vlastních peněz na účtu, odebírat sociální kredity atd.
 • zavedou se 15-ti minutová města s omezením pohybu lidí do vzdálenosti 15 min. od jejich bydliště (ať již do práce, do školy, k lékaři, na nákup atd.), kastovní systém atd.

Ti z nás (ještě stále) lidí, kteří v takovém systému chtějí (ještě chvíli) žít, než jím budou plánovitě zahubeni, by se k němu měli veřejně přihlásit. Zbytek, by měl ale začít dělat něco proto, aby nejen tomuto systému zvanému NWO (Nový světový řád) unikl, ale aby mohl jít do nového světa, který si společně vybuduje. Ve vzduchoprázdnu lidé totiž žít nemohou.

A to je i důvod iniciativy, s níž přicházejí Poslové budoucnosti-Zlatý věk a snaží se s ní oslovit občany. Nejprve v České a doufejme, že i ve Slovenské republice, později i v dalších zemích. Jde o činnost naučně-osvětovou především s cílem informovat lidi o existující alternativě k NWO prosazovaného globalisty (příp. k politice Pax americana prosazované ze strany Deep State).

Vědí přitom dobře, že s takovou iniciativou nemohou spoléhat (či obracet se) na "naše politiky" a že budoucnost bude patřit státům s přímou volbou zástupců lidí zdola, vč. jejich přímé odvolatelnosti a majetko-právní zodpovědnosti z výkonu jejich funkcí.

Existující alternativa spočívá v odstranění babylonské metody nadvlády a ve výměně starého podvodného finančního systému za nový kvantový finanční systém uváděný do života pomocí agendy GESARA/NESARA. Ten přinese systémovou změnu a ta umožní evoluční skok lidstva na vyšší úroveň, konkrétně z aktuální 3. dimenze do prostředí 5. dimenze, tj. do Zlatého věku, kam se již dostala Země díky zvýšenému působení elektromagnetických sil přicházejících ze Slunce, jakož i dalších vlivů v kosmu, což souvisí s obdobím (vesmírným cyklem), v němž se Země nachází.

Přechází někdo v zahraničí na tento nový kvantový systém?

Přecházejí na něj postupně země BRICS, jakož i zájemci o vstup do tohoto seskupení. Některé kroky tohoto nového systému realizují i mnohé další země, ačkoliv agenda GESARA, kterou v roce 2016 (v době, kdy byl D.Trump prvně prezidentem USA) podepsaly všechny státy světa (dodatečným připodepsáním k Pařížské klimatické dohodě) je zatím stále ještě udržována v tajnosti. Důvodem je to, že podmínky ve světě zatím nepokročily tak daleko, aby ujednání této smlouvy bylo možné plošně zavádět v celém světě.

Jiné kroky z něho realizovaly již všechny státy světa, ač o tom většina lidí u nás neví.

 • Je to přechod na národní měny plně kryté zlatem, a to ve stejné výši pro všechny měny.
 • Jsou to též podmínky ISO 20022 upravující standardní způsoby mezibankovní komunikace či ujednání Basilej III navyšující povinný základní kapitál bank a výši jejich rezerv. Banky, které nesplnily tyto podmínky do 19.11.2023, "vypadávají ze hry" a nebudou moci svoji bankovní činnost nadále vykonávat.
 • Dochází k dedolarizaci, dolar končí jako světová rezervní měna, k 1.1.2024 končí dokonce jako měna vůbec a bude nahrazen USN (US Notes).
 • probíhá příprava k přechodu na kvantové měny a účty, a to u všech zemí. Rozdíl je pouze v zamýšleném způsobu provedení, kdy v případě globalistů by účty jednotlivých klientů měly být umístěny u centrálních bank a později u jediné světové centrální banky tak, aby je mohli globalisté dle potřeby ovládat, jejich prostřednictvím též lidi. Na rozdíl od záměrů nového kvantového finančního systému, kdy účty lidí budou zřízeny na satelitu a lidé si svůj účet budou moci obsluhovat přímo bez zapojení banky či "Velkého bratra", který by je šmíroval a omezoval či takové omezování v užívání vlastního účtu lidí podněcoval (elektronický koncentrák);
 • nový kvantový finanční systém však neumožní platby z titulu různých druhů trestné činnosti vč. korupce, obchodu s drogami, zbraněmi dětmi, lidskými orgány, krádeží aj. Umožní tak potlačení zločinnosti na Zemi.

Lidé ve své většině též nevědí, že s příchodem GESARA dojde:

 • k jednorázovému oddlužení států a fyzických osob
 • ke kompenzování v minulosti zaplacených úroků lidem
 • k postupné výplatě jejich podílů na světovém bohatství;
 • k odstranění daně z příjmu a dalších daní s výjimkou daně z prodeje zboží a služeb (DPH) v sazbě 14-17% s vynětím potravin, léků a zánovního zboží;
 • k zavedení léčebných lůžek MedBeds (léčba rakoviny, Alzheimerovy nemoci, cukrovky, autismu, dorůstání končetin, regenerace osob až o 30 let atd.).
 • k rozpuštění vlád a parlamentů a k novým mimořádným volbám do 120 dní;
 • k uvolnění cca 6.000 patentů a vynálezů dosud ukrývaných před lidstvem aj., což zásadním způsobem zdvihne pokrok a úroveň dalšího života lidí na Zemi.

Lidé u nás ve své většině stále ještě nevědí, co je příčinou všeho zla, kdo je jeho původcem a jaké má cíle. Stále jen křičí a lamentují nad jeho následky a obrací svoji zlobu jen proti jeho koncovým vykonavatelům, kteří jsou ovšem snadno nahraditelní jinými.

Chceme-li ale skutečnou změnu k lepšímu, pak nemůžeme postupovat metodami běžnými ve 3D prostředí, tj. nechávat odpoutat naši pozornost od příčin, původců a cílů zla. Musíme usilovat tedy o skutečnou systémovou změnu. Musíme se nejen v mnohém vzdělávat, o mnohém přemýšlet, a to v souvislostech, musíme pracovat rovněž na své vnitřní změně k lepšímu a musíme si umět naformulovat naše cíle do budoucnosti, a na nich se shodnout. Nesvěřujme je politikům, ti myslí jen na sebe, musíme se aktivizovat sami. Nový systém již s politickými stranami a hnutími ani nepočítá, vytváří totiž podmínky, kdy na jejich financování nebudou mít státy ani peníze. Budou to současně podmínky, kdy politika se stane službou pro lidi, nikoliv už dále výnosnými způsobem obživy či podnikání. Kvantový počítač přitom zamezí nesystémovým platbám. Zamezí tak současně i korupci, zločinu atd., neboť ty se bez následného finančního efektu stanou pro jejich pachatele bezúčelnými.

Nový světový systém staví ale současně na aktivitě lidí a na volbě a kontrole zdola. Je tedy nejvyšší čas, aby se to i u nás doma lidé dověděli a začali se tomu přizpůsobovat.

Nikoliv náhodou zahajují nyní Poslové budoucnosti-Zlatý věk pro všechny naše občany, přinejmenším pak pro ty nespokojené s dosavadním vývojem a pro ty informované nadstavbový projekt pod názvem "Pojďme tvořit lepší svět".

Co je smyslem a obsahem tohoto nadstavbového projektu?

Přichází doba, kdy lidé mají převzít do svých rukou "vládu věcí svých". Tedy ve skutečnosti, nejen o tom zpívat po náměstích. Lidé si nevystačí být jen proti něčemu či někomu, z negace ještě nikdo dům nepostavil. Musí vědět, co chtějí, za co bojují, oč usilují.

Cílem tohoto nadstavbového projektu je tedy aktivizovat lidi, aby si začali formulovat svoje představy o svém budoucím životě, o perspektivách svých i svých rodin, o postavení našeho národa, o postavení a úloze našeho státu na mezinárodní scéně a v neposlední řadě i o začlenění a úloze Země v rámci Galaktické federace.

Tyto představy bude třeba ujednotit na většinovém principu, vést o nich ještě ve společnosti debatu a poté je finálně formulovat. Měly by vycházet z našich národních zájmů a tvořit součást naší budoucí ústavy, do níž budou vtěleny i základní prvky agendy GESARA, resp. NESARA, která z ní bude vycházet.

K faktickému naplňování tohoto projektu je ale zapotřebí vytvořit si též potřebné podmínky. Proto jsme v rámci základního projektu Poslů budoucnosti-Zlatý věk vytýčili 3 základní okruhy vzájemně provázaných podmínek tzv. Trojnožku, která navíc předpokládá návrat k úzké spolupráci českého a slovenského národa, tj. Čechoslováků. Jedná se o tyto 3 okruhy (pilíře), z nichž ten 1. a 3. jsou podmínkou pro realizaci pilíře č. 2:

1. usilovat o náš vnitřní duchovní vzestup, o zlepšení mezilidských vztahů, a tedy i stavu naší společnosti;

2. aktivně se účastnit na formulaci cílů a perspektiv nás a našich rodin do budoucnosti;

3. podporovat systémovou změnu (QFS + GESARA/NESARA) v kontextu událostí v zahraničí, jakož i podmínek u nás doma, která realizaci těchto cílů a perspektiv umožní (souběh podmínek vnějších a vnitřních).

Ačkoliv prvek Slovanství a úzké spolupráce českého a slovanského národa je ještě přídavkem na tuto Trojnožku, jde o přídavek velmi důležitý, a to mimo jiné z těchto důvodů:

 • předvídaná rostoucí úloha Slovanů v nejbližších stoletích ve světě se neobejde bez jejich užšího spojení a spolupráce;
 • posílení našeho významu ve světě v případě většího (společného) státu;
 • jedním z hledisek nového způsobu stanovování poměrů (kurzů) jednotlivých měn bude i velikost těchto zemí, početnost jejich obyvatel a absorpční kapacita jejich trhu a
 • naše známost v zahraničí pod názvem Československo, což bylo i ve světě známou obchodní značkou "Made in Czechoslovakia".

Na Svobodném vysílači studio Kadaň na toto téma proběhl již první diskuzní pořad, který byl reprízován v úterý 26.12.2023 na Odysee (www.poslovebudoucnosti-zlatyvek.info ), další pořady budou postupně pokračovat.

Na uvedené webové stránce uveřejníme v dohledné době též anketní otázky s výzvou pro čtenáře a/nebo posluchače, aby odpověděli na položené anketní otázky tak, abychom mohli po nasbírání reprezentativního vzorku odpovědí provést jejich vyhodnocení a s výsledky ankety seznámit veřejnost. Základní informace naleznete ve stejnojmenné výzvě uložené na zmíněné webové stránce v podobě letáku č. 5.

Vážení čtenáři, při sestavování vašich odpovědí vycházejte z podmínek, jež mají s příchodem nového kvantového finančního systému a agendy GESARA nastat, tj. z podmínek, kdy lidé ve skutečnosti, nikoliv jen na papíře opět se stanou hegemonem moci ve svém státě. A podle toho též uvažujte a postupujte. Blíží se doba zásadních změn a je zapotřebí jít jim vstříc tak, aby jejich příchod se urychlil. Současně tak pomůžete odvrátit naše zatažení do NWO. Nikdo jiný to za nás neudělá. Musíme to tedy udělat my v rámci naší vlastní sebeobrany. A proto nabývá stále více na aktuálnosti naše výzva na společnou účast lidí z ČR a ze Slovenska na akci pod názvem:

Pojďme tvořit lepší svět! 

Zdroj: