Nový světový finanční systém a agenda GESARA/NESARA se blíží – 5.část

25.05.2022

Nový světový finanční systém a agenda GESARA NESARA se blíží

Jaroslav Tichý

25.5.2022

3. díl - GESARA

Část 1 - Úvod-základní vymezení pojmů, GESARA a důvody jejího vzniku

Úvod a základní vymezení pojmů

Již v předchozích částech byly zmínky o tom, že probíhající boj za prosazení agendy a později i zákona NESARA v USA je současně bojem proti Novému světovému řádu (NWO).

Pojďme si tedy pro lepší srozumitelnost a přehlednost nejprve pojmenovat hlavní strany zásadního historického střetu, který probíhá, jakož i jejich složení a cíle.

Hlavní strany historického střetu:

1. světoví globalisté, z toho:

a) Deep state (Kabala = Chazaři - většina z 13 pokrevních dynastií, dále černá šlechta, nacisté vč. nacistických královských rodů), dále banksteři, BigPharma, BigTech, masmediální scéna, americká státní elita, některé dálněvýchodní dračí rodiny, mafie, části některých tajných služeb (MI6, Mossad, CIA apod.), zednářská lóže P3;

b) staré královské rody (nenacistické), dále část gnostických iluminátů - těchto byla po jednáních projevena ochota k dohodám s Bílými klobouky;

c) část katolické církve vč. vysokých hodnostářů Vatikánu a jezuité (Opus Dei).

Globalisté sami nemají strukturní řízení (armádu, logistiku, ministerstva a organizační složky) a snaží se proto v době tlaku na urychlená řešení využívat Deep state. Někteří z nich jsou přitom přímo jeho součástí. (v minulosti takto využívali americkou státní administrativu - neocony, v rozporu s nimi byli ale kvůli neocony uplatňované kořistnické politice Pax americana). Tu zastávají dnes rovněž i některé součásti Deep State. Pokud jde o členy státní administrativy coby členy Deep State, ačkoliv nelze tvrdit, že jde jen o členy americké Demokratické strany, ve většině případů tomu tak je. Nelze to ale paušalizovat.

2. Aliance světla, z toho:

a) Bílé klobouky (členové některých světových rozvědných služeb, jako jsou CIA, MI6, KGB, dále značná část amerických generálů, některé americké speciální jednotky, zvl. námořnictvo a námořní pěchota);

b) speciální jednotky dalších 33 zemí vč. Ruska, Číny a Indie,

c) některé dálněvýchodní drakiády - např. Společnost bílého draka).

V čele tohoto uskupení někdy označovaného též Patrioti jsou prezidenti Trump a Putin a do jisté míry i čínský prezident Si. I oni však musí doma zápasit se svými domácími protivníky z řad globalistů či Deep state.

Obě seskupení mezi sebou bojují, zejména pak v podzemních tunelech, pevnostech a dokonce i městech (DUMBS - Deep Underground Military Bases) po celém světě, kdy Aliance světla postupně vítězí, tyto prostory čistí a likviduje jejich osazenstvo z řad Deep state vč. jejich spojenců z řad negativních mimozemských entit (Šediváci, reptiliáni. Anunnaki.aj.) MBS jsou pak likvidovány (zaplavováním či vyhazováním do povětří - viz častá zemětřesení ve světě, vesměs v hloubce 10 km).

Cíle obou seskupení:

 • Kabala usiluje o dokončení projektu Nového světového řádu (NWO), spočívající v:
 • depopulaci až o 90 % lidí na planetě (Konference o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro 1992, Agenda 21, později Agenda 2030)
 • zotročení zbytku lidstva a jeho přeměnu na bioroboty (očipované průzpůsobené k dálkovému ovládání), s vytvořením jednotného světové řízení, jedné armády, jedné policie, armády;
 • jedné měně
 • jednom náboženství atd.
 • kastovní (dědičné) zařazení jejích špiček v rámci mocenské pyramidy NWO.

Fakticky jde o návrat do modernějšího středověku za pomoci totalitních fašistických metod (likvidace 90 % lidstva, zbavení přeživších lidí veškerého majetku, odebírání dětí, dálkové sledování očkovaných a očipovaných lidí a jejich myšlení vč. jeho ovlivňování, likvidace či zavírání nepohodlných, zavedení tzv. sociálních kreditů, při jejichž odebrání za "špatné chování" si takto zotročení lidé nebudou moci koupit ani jídlo, používat ani různé služby vč. veřejné dopravy, atd.).

Díky metodám zastrašování, korupce a ovlivňování voleb ovládá toto seskupení v současnosti většinu vlád států na této planetě. Ovlivňuje výběr politiků do funkcí, ovlivňuje výsledky voleb v mnoha zemích světa. Její hlavní dosavadní zbraní byl světový dluhový finanční systém využívající FED (Federální rezervy v USA) k tištění nekrytých peněz a k jejich půjčování na úrok vládě USA při prosazování dolaru jako předepsané světové rezervní měny po celém světě za pomoci globalistických organizací jako MMF, Světová banka, WTO, ECB apod. Podobně postupuje i ECB z hlediska tištění velkého množství ničím nekrytých peněz, tj. EURo.

Roste takto inflace, kterou růst mezd nestačí kopírovat (a ani to není účelem), snižuje se tudíž kupní síla lidí, snižuje se tak i poptávka po zboží poté, kdy její umělé udržování formou nákupů na úvěry a půjčky dosáhlo svého stropu a kdy zadlužení lidí ale i států se často dostalo do nesplatitelné výše.

Další investice se proto přesunuly z výroby, která již nebyla schopna vytvářet zisky v dřívější

výši do obchodování s novými často uměle vytvářenými finančními instrumenty a deriváty. Snižují se přitom obecně investice do infrastruktury a sociální sféry. Nově vydávané fiat peníze tak pouze dále znehodnocují příslušnou měnu, pomáhají v dalším bohatnutí těch superbohatých, aniž by pomáhaly v řešení situace obecně, a tedy ve prospěch všech obyvatel planety a ekonomik jednotlivých zemí.

Dochází k postupnému přesunu stále většího množství majetku do rukou úzké skupiny těch nejbohatších (až 90 % celkového majetku na Zemi) - obvykle prostřednictvím správců mamutích investičních fondů firem BlackRock a Vanguard. V této souvislosti můžeme pozorovat fakticky v přímém přenosu postupnou likvidaci střední třídy, po níž pak přijdou na řadu ti bohatší a bohatí.

Přitom ty skupiny občanů, na které ještě nepřišla řada, to nechápou, ti na které již došla řada, to zcela mylně spojují se složením vlády, nikoliv přednostně se systémem, kterému tyto vlády slouží.

Jde ale přitom především o problém systémový, k němu si pak provozovatel systému vybírá vhodné lidi. Tomu pak odpovídá i složení Komise EU či vlád členských zemí EU, totéž probíhá i jinde ve světě.

Špička u vrcholu mocenské pyramidy NWO nebude nikterak široká, postavení jejich příslušníků má být dědičné. V NWO má být proto zaveden kastovní systém (existuje v současnosti pouze v Indii), který bude znemožňovat postup z jedné kastovní třídy do jiné, a to bez ohledu na schopnosti dotyčného. Představa různých poskoků globalistů z jednotlivých vazalských zemí, že budou za své služby patřit rovněž do této špičky, je mylná.

Proces depopulace planety Země byl zahájen a má i nadále pokračovat (očkování, příprava a použití biologických zbraní, nyní příprava hladomoru. Globalisté se dostávají postupně pod stále větší tlak Aliance Země, takže kupí jednotlivé fáze přechodu do NWO přes sebe, ačkoliv ještě nestačili dotáhnout ty předchozí.

Základní fáze přechodu do NWO byly původně seřazeny takto:

1. depopulace - covid -očkování, vytváření hladomoru, šíření dalších nakažlivých nemocí pomocí biologických, resp. bakteriologických zbraní s perspektivou jejich "léčby" pomocí dalších zdraví či životu škodlivých roztoků vydávaných za vakcíny;

2. deindustralizace - Green deal - klimatický alarmismus, emisní povolenky a způsob jejich obchodování, odstavení ekonomiky od zdrojů energie, uhlíková neutralita atd.

Aniž si to většina lidí uvědomuje či aniž si to dává do souvislostí, byla zahájena poslední přípravná etapa pro vstup do NWO pod názvem Great reset.

3. Great reset - tedy cíleně vytvářené chudnutí lidí, k němuž vede i deindustrializace Evropy, související snižování svobody a životní úrovně jejích obyvatel a postupné zbavování občanů Evropy jejich majetku přes jejich cílené zadlužování. Občané přeživší zahájený holocaust musí přijít do NWO bez veškerého majetku, aby tak byli konečně "šťastní".

Někteří ekonomové či analytici ho charakterizují podle obsahu navenek líbivých hesel popularizujících NWO podobně jako článek ve Freie Welt ze 7. ledna 2021 takto:

 • socialismus pro bohaté, kapitalismus pro chudé. Globální korporace a obchodní elity chtějí regulovat trhy a zabezpečit si svá privilegia. Občané nadále ztrácejí svobodu;
 • volání po tržní ekonomice je skvělé. Ale když jsou zdroje a trhy omezené, nejmocnější ekonomické elity mají tendenci rozdělit stávající koláč. Za tímto účelem jsou vlády tlačeny k přijímání zákonů a mezinárodní organizace jsou nuceny zavádět programy, které omezují tržní ekonomiku ve prospěch konkrétních zájmů. A to se právě teď děje. Vytvořená Koronakrize by měla připravit velký nový začátek (Great reset) a současně i zakrýt kolaps popsané neoliberální ekonomiky;
 • pak by měla být zcela přehodnocena předchozí (dosavadní) forma kapitalismu. Iniciativu však nerozvíjejí občané svobodných národů, ale ekonomické a finanční elity a řada levicových progresivních politiků z různých zemí.
 • plány "Great Reset" ruší občanské svobody a základní součásti svobodného sociálně tržního hospodářství a program přináší výhody pouze určitým velkým korporacím. Myšlenky "Great Reset" neodpovídají ani pohledům příznivců ekonomiky volného trhu, ani příznivců sociální demokracie či socialismu."
 • Great Reset" je kritizován jako obrovská propagandistická kampaň, která má získat pozitivní obraz pro převzetí moci globálními korporacemi. Mluví se o odpovědnosti vůči životnímu prostředí (změna klimatu atd.). Ve skutečnosti však jde o neofeudální rozdělení trhů k zajištění zájmů investorů. Výhody pro velké společnosti, zatímco malé společnosti a osoby samostatně výdělečně činné celosvětově zahynou.
 • Jde tedy výlučně o "velký reset korporací" na úkor všech ostatních, ač za sebelíbivějších hesel.

Aliance světla naopak usiluje o:

 • odstranění tohoto finančního systému, který v posledních letech stále více kolabuje;
 • jeho náhradu zavedením nového světového finančního systému podloženého zlatem a příp. dalšími aktivy. Zhruba řečeno o obnovu zlatého standardu v určité podobě;
 • náprava majetkových křivd, odstranění bezdomovectví a oddlužení;
 • změnu vlád v jednotlivých zemích světa, potrestání protagonistů NWO a těch, kteří se v jejich službách provinili proti platným zákonům;
 • další mírový vývoj a spolupráce ve světě.
 • přechod do tzv. Zlatého věku s využitím cca 6 tis. patentů a vynálezů uschovaných dosud před lidstvem v trezorech globalistů. Jde současně o přechod na vyšší stupeň poznání a vědomostní úrovně lidí (z 3D až na 5D), což si bude vyžadovat i změnu jejich chování a vzájemného přístupu.

K realizaci uvedených cílů je zapotřebí uvést do praxe agendu NESARA/GESARA a s ní i některá další průvodní opatření (Globální měnový reset a Reset value - obnovu finančního a hodnotového krytí nového finančního systému. To souvisí s faktickou obnovou zlatého standardu). Kroky uvedené v těchto opatřeních umožní zavést nový světový finanční systém.

A je zde ještě jeden aspekt hodný zřetele lidí. A tím je spolupráce Kabaly a globalistů vůbec s negativními mimozemskými entitami.

Bez přehánění lze konstatovat, že po řadu posledních let probíhá boj o zachování lidstva a o uchování planety Země jako sídla lidstva. Jde o to, že negativní mimozemské entity vypuzené z jiných planet usilují o to zmocnit se za pomoci Kabaly a jejích spolupracovníků Země, která má navíc pro ně mnoho cenných surovin, a vytvořit si zde svoji trvalou základnu pro jejich další výboje v rámci galaxie i mimo ni. Ani tento aspekt nelze opomíjet. Zejména ne za situace probíhající depopulace planety a snah o přeměnu přeživší části lidstva na bioroboty.

Část 1 - Co je GESARA a okolnosti jejího vzniku

1. Co je GESARA a okolnosti jejího vzniku

GESARA je zkratkou agendy pod názvem Global Economic Security and Reforming Act (Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě). Vyvinula se z původně americké agendy a zákona NESARA, jež měly přesah do mezinárodní působnosti v oblasti financí a práva.

Americký zákon NESARA svými návaznostmi a dopady si vyžádal zohlednění nejen v globalistických světových organizacích, kterými jsou např. Světoví banka, MMF, FED a další, nýbrž i v dalších zemích světa, kdy zásadní roli zde hrál fakt, že americký dolar byl světovou rezervní měnou a tyto organizace řídily fakticky světové finance.

Byl proto zpracován do podoby programu GESARA (Global Economic Security And Reforming Act), který je celosvětovou verzí, amerického zákona NESARA.

GESARA je tedy zkratkou pro program s ambicí stát se ve všech zemích světa zákonem o globálním ekonomickém zabezpečení a reformaci. Byl napsán a upřesněn velkými mozky dvacátého a jednadvacátého století s cílem obnovit planetu Zemi a lidstvo na základech udržitelného vládnutí.

Agenda Globální Hospodářské Bezpečnosti A Reforem je nejvíce průkopnickým programem celosvětové prosperity, míru a Zlatého Nového Věku, který je velmi blízko svého veřejného vyhlášení a aktivace. Tento program je podložen drahými kovy, které jsou připraveny k dodání v objemu výrazně nad quattuordecillion amerických dolarů

(jednička + 40 nul)." Pokusy o její nastolení ve světě probíhaly nejprve v USA v podobě snahy o vyhlášení zákona NESARA a jeho uvedení do praxe již na přelomu 20. a 21 století.

Přední světoví zločinci již tehdy pochopili, že se musí spojit a urychlit svoje plány na zotročení lidstva, jinak by se jim implementace nového světového řádu (NWO) nemusela podařit. A tak byla v roce 2001 vyhlášena válka proti lidstvu a začalo to postupnou likvidací osobních svobod. Záminkou k tomu byl tehdy útok na Dvojčata, byť šlo o klasický případ, kdy "zloděj volá, chyťte zloděje". Od dehonestujících letištních kontrol započatých v roce 2001 až k celosvětovému lockdownu v roce 2020. Zažíváme nyní gradaci celého procesu.

Současně s tímto příběhem probíhala tajně v zákulisí i další časová linie, která začala ale již v roce 1963, kdy byl zavražděn prezident John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident Spojených států. Zavražděn byl z "logického a pochopitelného" důvodu: chtěl sáhnout zločincům na jejich pokladničku - na FED. Již on chtěl tehdy zavést nový zlatem krytý (červený) dolar. (Dnes je řeč o duhovém dolaru).

Jeho synovi Johnovi byly tehdy přesně 3 roky. 

Když vyrostl, přísahal, že svého otce pomstí, i kdyby kvůli tomu měl svrhnout celou vládu.

A tehdy možná ani netušil, že bude muset svrhnout nejen americkou vládu, ale i všechny ostatní vlády světa. A začal na tom systematicky pracovat.

V roce 1999, kdy se oficiálně začala šířit "nebezpečná" myšlenka NESARA, zločinci museli přitvrdit a začít eliminovat každého, kdo byl pro ně nebezpečný. V té době se v Americe skokově zvýšil počet zvláštních "sebevražd". JFK Jr. byl hned jako jeden z prvních na seznamu. Podařilo se mu zinscenovat svoji smrt při havárii letadla, a i se svou ženou přešli do anonymity. Tehdy v roce 1999 začala poslední fáze bitvy Dobro vs. Zlo.

V této bitvě jde o boj Světla s Temnotou, o boj se Satanem (Chazaři a někteří Ilumináti převzali náboženství s krvavými obřady, mučením a zabíjením dětí od zlých entit ze Saturnu /viz Satan/, a to spolu s metodami, jak ovládnout lidstvo a s různými finančními triky zaváděnými na Zemi především Chazary v čele s Rothschildy. Zmíněné náboženství bylo aplikované na Zemi nejprve jako kanaánské náboženství na území dnešního Izraele, později převzaté Féničany ve východním Středomoří a od nich Chazary a italskou černou šlechtou). Chazaři ho později dále šířili po světě, kam se jejich šlechta rozprchla po porážce od ruského knížete Svjatoslava v 10. stol.

Nikoliv náhodou jsou lidé bojující na Zemi za dobro označováni někdy jako patrioté, jindy též jako Světelní válečníci. Ti společně s lidstvem nyní směřují k tomu, aby ukončili bezbožný klam, v němž žijeme již po 13 tisíciletí.

Další částí této skládačky je prezident Putin, který nastoupil do úřadu v květnu 2000.

Nejprve musel stabilizovat situaci v Rusku rozvrácenou v 90. letech v důsledku "perestrojky" a následného rozpadu SSSR a zahájit proces obnovy supervelmoci, která za 20 let musí sehrát svoji významnou roli v procesu osvobozování lidstva.

Zde se nám začínají všechny časové linie propojovat dohromady a vzniká Aliance světelných sil, která bere spravedlnost do svých rukou a spouští akci. JFK jr. dle dostupných informací stojí v čele hnutí Anon jako hlavní velitel s označením Q! Do této skupiny patří i D. J. Trump, který se zná s JFK Jr. od mladých let. 

Z uvedených skutečností musí být každému jasné, jaká panika vypukla poté, kdy se Trump dostal po volbách 2016 do funkce prezidenta. Hned při svém inauguračním projevu přitom prohlásil, že "vysuší bažinu", přičemž měl na mysli strukturu Deep state. Na tuto úlohu byl nakonec již roky předtím připravován ze strany Bílých klobouků.

Po svém nástupu začal podnikat potřebné kroky, jeho činnost byla ale blokována:

 • nutností pročistit státní aparát v té době obsazený prakticky jen členy předtím vládnoucí Demokratické strany, kteří se snažili jeho činnost torpédovat, a
 • bránit se neustálým soudním žalobám iniciovaným různých subjekty ve spojení s Demokratickou stranou či přímo s Hillary Clintonovou (viz žaloba její nadace ohledně údajné podpory Trumpa ve volbách 2016 ze strany Ruska apod.). Teprve nyní se prokazuje naplno lživost tohoto tvrzení, projednávají se obvinění pachatelů, nicméně šetření zvláštního vyšetřovatele Durhama v této věci a soudní projednávání stále ještě pokračují.

Pokud bychom hodnotili činnost D. Trumpa jako prezidenta, je třeba jasně říci, že některé kroky se podařilo Trumpovi úspěšně dotáhnout do konce, jiné v průběhu svého prvního volebního období dotáhnout nestačil.

K těm dotaženým patří především:

 • návrat USA k původní ústavě z r. 1776 a tudíž obnova republiky Spojených států a její oddělení od korporace Spojených států;
 • vymanění USA z područí Velké Británie a Vatikánu, což bylo signalizováno odstraněním zlatých třásní z lemu americké vlajky a též např. jednáním Trumpa při návštěvě britské královny, kdy to dával symbolicky najevo (ač to např. v ČR nebylo pochopeno);
 • změna mnohých mezinárodních smluv za podmínek výhodnějších pro USA proti dřívějšímu stavu;
 • zvýšení zaměstnanosti v USA a zlepšování jejich hospodářských výsledků;
 • zahájení výměny fiat peněz a odkupu fiat dluhopisů v USA;
 • kroky na ochranu země před nelegální migrací a přílivem drog a hlavně
 • zakotvení agendy NESARA na mezinárodní scéně, a to dodatečným podepsáním dodatku v podobě GESARA k Pařížské klimatické dohodě z r. 2015. To si Trump vynutil přechodným odstoupením USA od této klimatické dohody po svém nástupu do funkce prezidenta (opět u nás nepochopeno či chybně vykládáno).

Po ukradených následných prezidentských volbách v r. 2020, jejichž výsledky byly prokazatelně zfalšovány, přišla větší část americké generality, o níž se Trump opírá, s plánem na oficiální převzetím moci armádou v souladu s příslušným ustanovením ústavy z r. 1776.

To Trump odmítl, neboť se chce vyhnout občanské válce v USA. Společně s Qanon vymyslí nový strategický plán, jak provést odstranění zločinecké Kabaly mnohem efektivněji. Armáda pracuje mezitím v pozadí, a to již dlouho před rokem 2016, kdy byl Donald Trump oficiálně zvolen 45. a posledním prezidentem korporace Spojené Státy Americké. Své pravomoci při skončení svého volebního období předal totiž D. Trump fakticky armádě v souladu s americkými zákony platnými v době mimořádného stavu (který nikdo od r. 2001 nezrušil), byť formálně uvolnil místo Joe Bidenovi, takže je otázkou, do jaké míry a zda vůbec se stal Joe Biden skutečným prezidentem USA.

Prezident Trump v době výkonu své funkce pracoval na diplomatické úrovni jako představitel státu s nejvyšší mocí na planetě a demontoval postupně Deep State Cabal po celém světě. Nyní v této činnosti pokračuje ve spolupráci s Bílými klobouky. Patří též mezi několik politiků, kteří udržují kontakty s Galaktickou federací.

Armáda (resp. její část) spolupracuje na této demontáži zcela v utajení a je plně podřízena prezidentu Trumpovi. Hnutí Qanon se rozšiřuje do masového měřítka nejen v Americe, ale v celém světě. Vytváří tak hlavní sílu, která má ambici postupně přetavit Ameriku z antagonismu politických stran do jednoty vlastenectví. A bez ohledu na někdy odlišné zprávy o tom, jak vzniklo, dnes představuje již celosvětové hnutí, neboť se stalo symbolem naděje lidstva na lepší budoucnost.

Prezidenti Trump a Putin koordinují veškeré vojenské operace a kroky tak, aby k pádu Deep State došlo přesně a koordinovaně.

GESARA je označována nejen za geniální plán k realizaci systémové změny, někdy je též nazývána TRUMPSARA, a to s ohledem na to, že plán GESARA za pochodu D. Trump ještě modifikoval a rozpracoval ho do nejmenších detailů.

V příští šesté části si řekneme mimo jiné o 3 podmínkách spojených s očekávaným oficiálním vyhlášením dohody GESARA, jakož i o jejím obsahu, tj. o 25 bodech této celosvětově uzavřené dohody, jež je obyvatelům části světa stále ještě utajována. Bude to jistě jedna z nejzajímavějších částí celé této minisérie článků.

Náš Web a odkaz na kolegy ze SK.